Trắc nghiệm luật kinh tế 2- Test luật kinh tế 2

Câu 1: Các quyền cơ bản,quan trọng nhất của DN:
 •  A: Tự chủ KD,chủ động lựa chọn ngành nghề,địa bàn,hình thức kinh doanh,đầu tư,chủ động mở rộng qui mô và ngành nghề kinh doanh
 •  B: Lựa chọn hình thức,phương thức huy động phân bố và sử dụng vốn
 •  C: Chủ động tìm kiếm thị trường,khách hàng và kí kết hợp đồng
 •  D: Trực tiếp thong qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo qui định của pháp luật
Câu 2: Nghĩa vụ của doanh nghiệp:
 •  A: Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh
 •  B: Chiếm hữu,sử dụng,định đoạt tài sản của DN
 •  C: Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao động
 •  D: Khiếu nại tố cáo theo qui định.
Câu 3: Các hành vi nào là bị cấm đối với DN:
 •  A: Sản xuất và cung ứng sản phẩm,dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng
 •  B: Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
 •  C: Kê khai không trung thực,không chính xác nội dung,hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh
 •  D: Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định
Câu 4: Trường hợp nào thì được cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh:
 •  A: Khi thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính,chi nhánh văn phòng
 •  B: Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 •  C: Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị mất,rách,cháy hoặc tiêu hủy dưới các hình thức
 •  D: b và c đúng
Câu 5: Phát biểu nào sau đây về công ty là sai?
 •  A: Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác.
 •  B: Muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thực hiện bằng cách tăng hoặc giảm phần vốn góp của các thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn
 •  C: khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc đa số
Câu 6: Phát biểu về công ty cổ phần nào sau đây là sai?
 •  A: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không có quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác
 •  B: Đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.
 •  C: Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên 15 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác.
 •  D: Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Câu 7: Công ty giải thể khi công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp khi kéo dài tình trạng này liên tục trong thời hạn:
 •  A: 5 tháng
 •  B: 6 tháng
 •  C: 7 tháng
 •  D: 8 tháng
Câu 8: Công ty TNHH 1 thành viên: Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp?
 •  A: 100%
 •  B: Ít nhất là ½
 •  C: Ít nhất là ¾
 •  D: Ít nhất là 2/3
Câu 9: Cổ phần ưu đãi gồm mấy loại:
 •  A: 2 loại
 •  B: 3 loại
 •  C: 4 loại
 •  D: tùy điều lệ công ty
Câu 10: phát biểu nào sau đây là sai?
 •  A: Thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN.
 •  B: Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
 •  C: Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký của công ty.
 •  D: Thành viên góp vốn được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản.

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế 2

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế 2- Test luật kinh tế 2 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế 2 online. Trac nghiem luat kinh te 2- Test luat kinh te 2 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te 2 online.