Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 2- Test luật kinh tế - phần công ty 2

Câu 1: Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiêu doanh nghiệp tư nhân?
 •  A: 1
 •  B: 2
 •  C: 3
 •  D: Tùy ý
Câu 2: Việc bảo đảm của nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện ở :
 •  A: Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được qui định trong luật nảy,bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp
 •  B: Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản,vốn đầu tư,quyền lợi ích hợp pháp khác của DN và chủ sở hữu DN
 •  C: Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của DN và chủ sở hữu DN không bị quốc hữu hóa
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 3: Theo quyết định của Hội Đồng thành viên trong Cty TNHH 2 thành viên trở lên thì công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng các hình thức nào sau đây:
 •  A: Tăng vốn góp của thành viên,tiếp nhận vốn góp của thành viên mới
 •  B: Điều chỉnh tăng mức vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng lên của công ty
 •  C: Cả A và B đều đúng
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 4: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo điều 41 khoản 2 thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên .?. vốn điều lệ hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do công ty quy định ( trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 41) có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.
 •  A: 25%
 •  B: 35%
 •  C: 45%
 •  D: 55%
Câu 5: Phát biểu về công ty cổ phần nào sau đây là sai?
 •  A: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không có quyền chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác
 •  B: Đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.
 •  C: Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên 15 ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác.
 •  D: d. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Câu 6: Công ty giải thể khi công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp khi kéo dài tình trạng này liên tục trong thời hạn:
 •  A: 5 tháng
 •  B: 6 tháng
 •  C: 7 tháng
 •  D: 8 tháng
Câu 7: Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp khi: (trong Cty TNHH 2 thành viên)
 •  A: Số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
 •  B: Số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn điều lệ
 •  C: Số phiếu đại diện ít nhất 48.75% tổng số vốn điều lệ
 •  D: Cả A & C đúng
Câu 8: Lọai hình doanh nghiệp nào chịu trách nhiệm vô hạn về số vốn:
 •  A: Công ty TNHH
 •  B: DNTN
 •  C: Nhóm công ty
 •  D: Công ty hợp danh
Câu 9: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có trên bao nhiêu thành viên mới thành lập Ban kiểm soát
 •  A: 10
 •  B: 11
 •  C: 12
 •  D: 13
Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai?
 •  A: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu được trả cổ tức ở mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông.
 •  B: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, không có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông, không có quyền đề cử người vào HĐQT và ban kiểm soát
 •  C: Cổ đông phổ thông có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 •  D: Sau thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ

Trắc nghiệm Pháp luật khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 2

Bài Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 2- Test luật kinh tế - phần công ty 2 . Bài thi Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty 2 online. Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 2- Test luat kinh te - phan cong ty 2 . Bai thi Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem luat kinh te - phan cong ty 2 online.