Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 1- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 1

Câu 1: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu bằng:
 •  A: Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần × vốn kinh doanh bình quân × vốn chủ sở hữu bình quân
 •  B: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu × vòng quay toàn bộ vốn × vốn kinh doanh bình quân trên vốn CSH
 •  C: Vòng quay toàn bộ vốn × lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
Câu 2: Cho hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn Htt = 4, TSLĐ và đầu tư ngắn hạn = 6000, hãy tính tổng nợ ngắn hạn?
 •  A: 2500
 •  B: 24000
 •  C: 1500
 •  D: 30000
Câu 3: Quyết định tài chính nào thuộc về chiến lược phát triển tài chính DN :
 •  A: Các quyết định liên quan đến việc đáp ứng yêu cầu kinh doanh hàng ngày.
 •  B: Các quyết định đầu tư dài hạn để đổi mới kĩ thuật công nghệ sản xuất
 •  C: Mua sắm vật tư công cụ dụng cụ dự trữ phục vụ sản xuất
 •  D: Không phải các câu trên
Câu 4: Cho EBIT = 100, khấu hao = 40, lãi vay = 20, cổ tức = 10, tính khả năng thanh toán lãi vay:
 •  A: 5,0
 •  B: 7,5
 •  C: 7,0
 •  D: 14,0
Câu 5: Nguồn dòng tiền chính của công ty từ:
 •  A: Lãi ròng
 •  B: Tín dụng thuế
 •  C: Thu nhập trước lãi vay và khấu hao trừ thuế
 •  D: Chi tiêu vốn sau thuế
Câu 6: Các yêu cầu để lập kế hoạch hiệu quả là:
 •  A: Lập kế hoạch phải dựa trên các dự báo
 •  B: Tìm được kế hoạch tài chính tối ưu
 •  C: Kế hoạch tài chính phải linh hoạt
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 7: ............... thường so sánh rủi ro tài chính của một công ty.
 •  A: Các ngân hàng đầu tư
 •  B: Các nhà đầu tư cổ phần thường
 •  C: Các nhà phân tích tài chính
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 8: Công ty HPS có định phí là 28.500$. Giá bán đơn vị sản phẩm là 60$ và biến phí đơn vị sản phẩm 45$. Ỏ mức sản lượng nào thì công ty này hoà vốn?
 •  A: 467 sản phẩm
 •  B: 1900 sản pẩm
 •  C: 2000 sản phẩm
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 9: Cho EBIT = 2.000, vốn vay = 10.000, lãi vay phải trả = 8%//tổng vốn vay, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay:
 •  A: 2,5
 •  B: 1,5
 •  C: 0,8
 •  D: 0,4
Câu 10: Mô hình Dupont của phân tích tài chính đánh giá tỷ suất sinh lợi dưới những thuật ngữ sau đây, ngoại trừ:
 •  A: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
 •  B: Đòn bẩy tài chính
 •  C: Lợi nhuận giữ lại
 •  D: Lãi gộp

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 1

Bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 1- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 1 . Bài thi Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 1 miễn phí. Làm bài test Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 1 online. Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 1- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 1 . Bai thi Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 1 mien phi. Lam bai test Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 1 online.