Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1- Test quản trị doanh nghiệp 1

Câu 1: DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn
 •  A: Do Nhà nước
 •  B: Do đoàn thể
 •  C: Do tư nhân
 •  D: Do Nhà nước,đoàn thể hoặc tư nhân
Câu 2: Mục đích hoạt động chủ yếu của các DN là
 •  A: Thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc hoạt động công ích
 •  B: Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
 •  C: Thực hiện các hoạt động công ích
 •  D: Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá sản phẩm
Câu 3: Quản trị DN là 1 thuật ngữ ra đời gắn liền với sự phát triển của
 •  A: Nền công nghiệp hậu tư bản
 •  B: Nền công nghiệp tiền tư bản
 •  C: Nền công nghiệp cã hội chủ ngh ĩa
 •  D: Cả 3 ý
Câu 4: Hoạt động chủ yếu của các DN thương mại bao gồm các quá trình
 •  A: Tổ chức
 •  B: Kinh tế
 •  C: Kỹ thuật
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 5: Nhiệm vụ của các DN thương mại là
 •  A: Tạo các giá trị sử dụng
 •  B: Tạo ra các giá trị mới
 •  C: Thực hiện giá trị
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 6: Thực chất hoạt động của DN thương mại là
 •  A: Hoạt động mua bán
 •  B: Hoạt động dịch vụ thông qua mua bán
 •  C: Hoạt động dịch vụ cho người bán
 •  D: Hoạt động dịch vụ cho người mua
Câu 7: Hiện nay ta có bao nhiêu thành phần kinh tế?
 •  A: 4 thành phần
 •  B: 5 thành phần
 •  C: 6 thành phần
 •  D: 7 thành phần
Câu 8: Trong các thành phần kinh tế sau, thành phần kinh tế nào đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân?
 •  A: Thành phần kinh tế Nhà Nước
 •  B: Thành phần kinh t ế Tư Nhân
 •  C: Thành phần kinh tế Tư Bản Nhà Nước
 •  D: Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Câu 9: Trong các loại hình DN sau, DN nào có chủ sở hữu?
 •  A: DN tư nhân
 •  B: DN nhà nước và DN tư nhân
 •  C: DN liên doanh
 •  D: DN nhà nước
Câu 10: Luật DN nhà nước được thông qua vào năm
 •  A: Năm 1995
 •  B: Năm 1997
 •  C: Năm 1999
 •  D: Năm 2001

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1

Bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1- Test quản trị doanh nghiệp 1 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 1 online. Trac nghiem quan tri doanh nghiep 1- Test quan tri doanh nghiep 1 . Bai thi Trac nghiem quan tri doanh nghiep 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri doanh nghiep 1 online.