Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1- Test tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
 •  A: Các nhà quản lý của chính công ty
 •  B: Các cổ đông
 •  C: Hội đồng quản trị
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:
 •  A: Ngân hàng và liên ngân hàng
 •  B: Các quỹ tiết kiệm
 •  C: Các công ty bảo hiểm
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:
 •  A: Công ty tư nhân
 •  B: Công ty nhỏ
 •  C: Công ty hợp danh
 •  D: Người nhận thầu độc lập
Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:
 •  A: Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 •  B: Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
 •  C: Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 •  D: Bao gồm cả a, b, c
Câu 5: Chi phí đại diện là:
 •  A: Chi phí đại diện là hậu quả giữa mâu thuẫn quyền lợi giữa các cổ đông và các nhà quản lý của công ty.
 •  B: Các chi phí giám sát hoạt động của các nhà quản lý.
 •  C: Cả hai câu trên đều đúng
 •  D: Các câu trên đều không đúng
Câu 6: Khi một chứng khoán được phát hành ra công chúng lần đầu tiên, nó sẽ được giao dịch trên thị trường……. Sau đó chứng khoán này sẽ được giao dịch trên thị trường……..
 •  A: Sơ cấp, thứ cấp
 •  B: Thứ cấp, sơ cấp
 •  C: OTC, đấu giá
 •  D: Môi giới qua mạng đấu giá
Câu 7: Câu nào sau đây không phải là chức năng chủ yếu của các trung gian tài chính?
 •  A: Cung cấp cơ chế thanh toán
 •  B: Huy động vốn từ các nhà đầu tư nhỏ
 •  C: Đầu tư vào tài sản thực
 •  D: Phân tán rủi ro giữa các nhà đầu tư cá nhân
Câu 8: Khi nhà đầu tư Y bán cổ phần thường của công ty A tại thời điểm mà ông X cũng đang tìm mua cổ phần của công ty này, khi đó công ty A sẽ nhận được:
 •  A: Giá trị bằng tiền từ hoạt động giao dịch này
 •  B: Một số tiền từ hoạt động giao dịch này, trừ đi phí môi giới.
 •  C: Chỉ là mệnh giá cổ phần thường
 •  D: Không nhận được gì
Câu 9: Các định chế tài chính đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và các công ty thông qua các hoạt động:
 •  A: Vay
 •  B: Phân tán rủi ro
 •  C: Cho vay
 •  D: Các câu trên đều đúng
Câu 10: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:
 •  A: Quyết định tài trợ
 •  B: Quyết định khả năng tiền mặt
 •  C: Quyết định ngân sách vốn
 •  D: Không câu nào đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1

Bài Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1- Test tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1 . Bài thi Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 1 online. Trac nghiem tong quan ve tai chinh doanh nghiep 1- Test tong quan ve tai chinh doanh nghiep 1 . Bai thi Trac nghiem tong quan ve tai chinh doanh nghiep 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem tong quan ve tai chinh doanh nghiep 1 online.