Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4- Test chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4

Câu 1: Chi phí góp vốn liên doanh, liên kết thuộc:
 •  A: Chi phí bán hàng
 •  B: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 •  C: Chi phí tài chính
 •  D: Cả a, b, c đều sai
Câu 2: Tiền thuê đất được xếp vào:
 •  A: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 •  B: Chi phí bán hàng
 •  C: Chi phí tài chính
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 3: Cho Doanh thu thuần = 6.000, tổng vốn kinh doanh T = 9.000, lợi nhuận trước thuế TNDN = 1.250, thuế suất thuế TNDN = 28%, hãy tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng vốn kinh doanh?
 •  A: 8%
 •  B: 10%
 •  C: 20%
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 4: Khi tính tỷ suất lợi nhuận tổng vốn người ta dựa vào :
 •  A: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
 •  B: Lợi nhuận trước thuế
 •  C: Lợi nhuận sau thuế
 •  D: Không phải các câu trên
Câu 5: Cho biết lợi nhuận sau thuế = 360, vốn vay = 400, lãi suất vay = 10%/tổng vốn vay, thuế suất thuế thu nhập 28%, hãy tính EBIT?
 •  A: EBIT = 590
 •  B: EBIT = 540
 •  C: EBIT = 460
 •  D: EBIT = 900
Câu 6: Cho biết tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu = 2%; vòng quay toàn bộ vốn = 2, hệ số nợ Hv = 0,5. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu:
 •  A: 10%
 •  B: 8%
 •  C: 2%
 •  D: 6%
Câu 7: Lợi nhuận sử dụng để chia cho các cổ đông của công ty là:
 •  A: Lợi nhuận trước thuế
 •  B: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
 •  C: Lợi nhuận sau thuế
 •  D: Cả 3 câu trên đều không đúng
Câu 8: Cho tổng doanh thu = 15.000, doanh thu thuần = 12.000, lợi nhuận gộp từ HĐKD = 2.000, giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu? chữa HĐKD thành hoạt động bán hàng
 •  A: 1.000
 •  B: 13.000
 •  C: 10.000
 •  D: 20.000
Câu 9: Chi phí nào là chi phí cố định: thêm 1 đáp án
 •  A: Chi phí khấu hao TSCĐ
 •  B: Chi phí tiền lương trả cho cán bộ CNV quản lý & chi phí thuê tài sản, văn phòng
 •  C: Cả a & b
Câu 10: Nội dung giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ bao gồm:
 •  A: Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ
 •  B: Chi phí bán hàng
 •  C: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 •  D: Cả a, b, c

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4

Bài Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4- Test chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4 . Bài thi Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 4 online. Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 4- Test chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 4 . Bai thi Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 4 online.