Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2- Test cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2

Câu 1: Một công ty có 100 triệu $ nợ ngắn hạn, 200 triệu $ nợ dài hạn và 300 triệu $ vốn cổ phần, tổng tài sản sẽ là 600 triệu $. Tính tỷ số nợ của công ty?
 •  A: 40%
 •  B: 20%
 •  C: 50%
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 2: ________ của một công ty được định nghĩa thước đo tác động của chi phí cố định
 •  A: DFL
 •  B: DTL
 •  C: DOL
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 3: Mức độ ảnh hưởng của __________ phản ánh mức độ thay đổi của lợi nhuận trước thuế và lãi vay do sự thay đổi của doanh thu tiêu thụ (hoặc sản lượng hàng hóa tiêu thụ)
 •  A: Đòn bẩy kinh doanh
 •  B: Đòn bẩy tài chính
 •  C: Đòn bẩy chung
 •  D: Đòn bẩy tổng hợp
Câu 4: Cho Q = 3.000sp, giá bán P = 400.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC= 300.000đ/sp, chi phí cố định có lãi vay FC= 200.000.000đ, lãi vay = 20.000.000đ. Tính đòn bẩy tổng hợp DTL?
 •  A: 3,0
 •  B: 2,5
 •  C: 0,3
 •  D: 0,6
Câu 5: Đòn bẩy ________ phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi:
 •  A: Chung
 •  B: Tổng hợp
 •  C: Tài chính
 •  D: Kinh doanh
Câu 6: Trong trường hợp nào công ty tài trợ tất cả bằng nguồn vốn cổ phần.
 •  A: Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tăng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng với tỷ lệ phần trăm tương ứng
 •  B: Khi EBIT tăng, EPS tăng theo với tỷ lệ phần trăm lớn hơn
 •  C: Khi EBIT tăng, EPS giảm
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 7: Cho biết trường hợp nào sau đây là đúng :
 •  A: P = 10, AVC = 5, FC = 500, Qmax = 200, thv = 6 tháng
 •  B: P = 10 , AVC = 10, FC = 500, Qmax = 200, thv = 6 tháng
 •  C: P = 10, AVC = 5 , FC = 450, Qmax = 200, thv = 9 tháng
 •  D: P = 20, AVC = 10 , FC = 1000, Qmax = 200, thv = 14 tháng
Câu 8: Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho ________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.
 •  A: Nợ
 •  B: Cổ phần thường và (hoặc) lợi nhuận giữ lại
 •  C: Cổ phần ưu đãi
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 9: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn năm 2004 là 12%. Lãi suất vay phải trả của doanh nghiệp là 8,5%. Dựa vào 2 số liệu trên, doanh nghiệp có thể quyết định năm 2005:
 •  A: Tiếp tục vay vốn để sản xuất
 •  B: Không nên cho vay thêm
 •  C: Chưa thể kết luận được
Câu 10: Tính đòn bẩy tổng hợp DTL nếu biết Q = 3000 sản phẩm, P = 500.000 đồng/sản phẩm, AVC = 400.000 đồng/sản phẩm, FC = 120.000.000đ:
 •  A: 0,5
 •  B: 1,5
 •  C: 1,67
 •  D: Không có câu nào đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2

Bài Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2- Test cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2 . Bài thi Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 2 online. Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 2- Test co cau von va chi phi su dung von 2 . Bai thi Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 2 online.