Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 2- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 2

Câu 1: Cho biết tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu = 3%; vòng quay toàn bộ vốn = 2, hệ số nợ Hv = 0,6. Tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu:
 •  A: 3,6%
 •  B: 1,2%
 •  C: 6%
 •  D: 15%
Câu 2: Cho tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn = 6.000; hàng hóa tồn kho = 2.000, nợ ngắn hạn = 5.000, khả năng thanh toán nhanh bằng bao nhiêu?
 •  A: 0,8
 •  B: 1,4
 •  C: 0,5
 •  D: 0,6
Câu 3: Hãy xác định doanh thu hoà vốn khi biết P = 500.000đồng/sản phẩm, FC = 120.000.000 đồng, AVC = 400.000 đồng/sản phẩm:
 •  A: 600.000.000 đồng
 •  B: 120.000.000 đồng
 •  C: 125.000.000 đồng
 •  D: 650.000.000 đồng
Câu 4: _____ cung cấp tóm tắt vị thế tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định.
 •  A: Bảng cân đối kế toán
 •  B: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 •  C: Báo cáo dòng tiền
 •  D: Báo cáo thu nhập
Câu 5: Chỉ số tài chính chỉ có ý nghĩa khi được so sánh với một vài tiêu chuẩn đó là:
 •  A: Chỉ số trung bình của nghành
 •  B: Mục tiêu quản lý của doanh nghiệp
 •  C: Chỉ số của công ty cạnh tranh
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 6: Cho biết LNST = 504; thuế suất thuế TNDN = 28%; Lãi vay R = 100. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) bằng bao nhiêu?
 •  A: 900
 •  B: 604
 •  C: 800
 •  D: 241,12
Câu 7: Cho Tổng tài sản T = 4000, nợ ngắn hạn 1500, nợ dài hạn = 500, hệ số thanh toán tổng quát bằng bao nhiêu?
 •  A: 2,0
 •  B: 4,0
 •  C: 0,2
 •  D: 0,4
Câu 8: EBIT = 400, khấu hao = 50, lãi vay = 50, cổ tức =20, tính khả năng thanh toán lãi vay:
 •  A: 5,0
 •  B: 8,0
 •  C: 4,7
 •  D: 14,0
Câu 9: Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn tăng.
 •  A: Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm
 •  B: Tổng chi phí cố định
 •  C: Giá bán đơn vị sản phẩm
 •  D: Cả a và b
Câu 10: EBIT = 100, khấu hao = 40, lãi vay = 20, cổ tức =10, tính khả năng thanh toán lãi vay:
 •  A: 5,0
 •  B: 7,0
 •  C: 4,7
 •  D: Không câu nào đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 2

Bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 2- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 2 . Bài thi Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 2 miễn phí. Làm bài test Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 2 online. Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 2- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 2 . Bai thi Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 2 mien phi. Lam bai test Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 2 online.