Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 5- Test môn tài chính quốc tế 5

Câu 1: Bản tổng kết tất cả các giao dịch kinh tế giữa người cư trú và người không cư trú được gọi là
 •  A: Cán cân mậu dịch
 •  B: Tài khoản vãng lai
 •  C: Cán cân thanh toán quốc tế
 •  D: Cán cân vốn
Câu 2: Thu nhập ròng là một khoản mục của :
 •  A: Cán cân vốn
 •  B: Cán cân thương mại
 •  C: Cán cân hoạt động
 •  D: Cán cân vãng lai
Câu 3: Những yếu tố nào sau đây tác động đến dòng vốn đầu tư trực tiếp quốc tế :
 •  A: Hạn chế của chính phủ
 •  B: Rủi ro, chính trị
 •  C: Chiến tranh
 •  D: Tất cả
Câu 4: Yếu tố nào sau đây là một trong những động lực cho dòng vốn đầu tư gián tiếp chảy vào một quốc gia khi các yếu tố khác không đổi :
 •  A: Lãi suất cao
 •  B: Thuế suất thuế thu nhập cao
 •  C: Kỳ vọng đầu tư giảm giá
 •  D: Không phải các yếu tố trên
Câu 5: ..…..là 1 khoản mục trên cán cân vốn, khoản mục này thể hiện các khoản đầu tư vào TSCĐ ở nước ngoài và được sử dụng để điều hành hoạt động kinh doanh :
 •  A: Khoản chuyển giao một chiều
 •  B: Đầu tư gián tiếp
 •  C: Thu nhập ròng
 •  D: Đầu tư trực tiếp
Câu 6: Giả sử, một công ty của Mỹ nhập khẩu xe đạp từ Trung Quốc. Trên BOP của Mỹ sẽ phát sinh :
 •  A: Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và bút toán nợ trên cán cân vãng lai
 •  B: Một bút toán ghi nợ trên cán cân thương mại và một bút toán ghi nợ trên cán cân vãng lai.
 •  C: Một bút toán ghi có trên cán cân dịch vụ và một bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai
 •  D: Một bút toán ghi có trên cán cân vãng lai và một bút toán ghi nợ trên cán cân thu nhập
Câu 7: Cán cân vốn phản ánh :
 •  A: Các giao dịch xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ
 •  B: Các thay đổi trong tài sản của 1 quốc gia
 •  C: Luồng vốn vào và ra trong 1 quốc gia
 •  D: 2 trong các câu trên
Câu 8: Mục tiêu chính của quỹ tiền tệ Thế giới giúp đỡ các chuyên gia là :
 •  A: Cho vay và xoá đói giảm nghèo
 •  B: Cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng
 •  C: ổn định tỷ giá hối đoái
 •  D: Xoá nợ cho các nước nghèo
Câu 9: Khi tỷ giá giữa GBP và USD đọc “1với 62 số 53 điểm” được hiểu là :
 •  A: Tỷ giá GBP/USD = 1.6253
 •  B: Tỷ giá GBP/USD=1.06253
 •  C: 0.6253
 •  D: 16.253
Câu 10: Giả sử có thông tin về tỷ giá : 1 EUR=1.25 USD; 1 GBP=2 USD. Vậy tỷ giá EUR/GBP là :
 •  A: 1.6
 •  B: 0.625
 •  C: 1.8
 •  D: 2.5

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 5

Bài Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 5- Test môn tài chính quốc tế 5 . Bài thi Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 5 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế 5 online. Trac nghiem mon tai chinh quoc te 5- Test mon tai chinh quoc te 5 . Bai thi Trac nghiem mon tai chinh quoc te 5 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon tai chinh quoc te 5 online.