Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 6- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 6

Câu 1: Hàm sản xuất có dạng Q=4L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng:
 •  A: 1.200
 •  B: 1.574
 •  C: 3.000
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Khi năng suất trung bình AP giảm, năng suất biên MP sẽ:
 •  A: Nhỏ hơn năng suất trung bình
 •  B: Lớn hơn năng suất trung bình
 •  C: Bằng năng suất trung bình
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 3: Chính phủ đánh thuế 5 đơn vị tiền/đơn vị sản lượng vào hàng hóa X làm giá thị trường tăng lên thêm 4 đơn vị tiền/đơn vị lượng sau khi có thuế. Vậy mối quan hệ giữa Ep và Es là:
 •  A: /Ep/=Es
 •  B: Ep/>Es
 •  C: /Ep/=0
 •  D: /Ep/
Câu 4: Giá bán để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp không nằm trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì bằng:
 •  A: P=MC
 •  B: P=AC
 •  C: P=MR
 •  D: P=MC*( Ep/Ep+1)
Câu 5: Thặng dư sản xuất thì bằng:
 •  A: Tổng doanh thu trừ tổng biến phí
 •  B: Tổng doanh thu trừ tổng chi phí
 •  C: Tất cả đều sai
 •  D: Tổng doanh thu trừ tổng định phí
Câu 6: Để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp sẽ chọn sản lượng tại đó có:
 •  A: AR=MR
 •  B: P=MC
 •  C: P=MR
 •  D: Cả ba câu đều đúng
Câu 7: AC bằng 6 khi sản xuất 100 sản phẩm. MC luôn không đổi và bằng 2. Vậy TC để sản xuất 70 sản phẩm là:
 •  A: 140
 •  B: 450
 •  C: 540
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 8: Đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn là:
 •  A: Đường chi phí biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí trung bình
 •  B: Đường chi phí biên
 •  C: Đường chi phí biên MC nằm trên điểm cực tiểu của đường chi phí biến đổi trung bình
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 9: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn theo đổi mục tiêu πmax phải đóng cửa khi:
 •  A: Giá bán chỉ đủ bù chi phí biến đổi bình quân bé nhất
 •  B: Giá bán chỉ đủ bù chi phí tăng thêm khi bán thêm 1 sản phẩm
 •  C: Giá bán chỉ bằng chi phí bình quân thấp nhất
 •  D: Giá bán làm cho doanh nghiệp bị lỗ
Câu 10: Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn, câu nào sau đây là đúng:
 •  A: Độ dốc của đường tổng doanh thu chính là doanh thu biên
 •  B: Doanh thu thu thêm khi bán thêm một sản phẩm chính là giá bán
 •  C: Tổng doanh thu gia tăng khi gia tăng bán thêm 1 sản phẩm mới chính là doanh thu biên
 •  D: Cả ba câu đều đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 6

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 6- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 6 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 6 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 6- Test ve kinh te vi mo va vi mo 6 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 6 online.