Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1- Test cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1

Câu 1: : Chi phí sử dụng vốn của công ty được định nghĩa là tỷ suất mà công ty phải trả cho _________ mà công ty sử dụng để tài trợ cho đầu tư mới trong tài sản.
 •  A: Nợ
 •  B: Cổ phần ưu đãi
 •  C: Cổ phần thường
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 2: Cho bảng số liệu sau: Kết cấu các nguồn vốn (%) Chi phí sử dụng vốn Vốn vay Vốn tự có Vốn vay (sau thuế) Vốn tự có 0,3 0,7 10% 8% Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân.
 •  A: 8,6%
 •  B: 9%
 •  C: 9,4%
 •  D: 7%
Câu 3: Cho Q = 2.000sp, giá bán P=150.000đ/sp, chi phí biến đổi bình quân AVC = 100.000đ/sp, chi phí cố định chưa có lãi vay FC’= 60.000.000đ, lãi vay = 15.000.000đ. Tính đòn bẩy tài chính DFL?
 •  A: 1,6
 •  B: 0,3
 •  C: 0,625
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 4: Một công ty có vốn chủ đầu tư bình quân 10.000$ trong năm. Trong cùng khoảng thời gian này công ty có thu nhập sau thuế là 1600$. Nếu chi phí sử dụng vốn chủ là 14%, hãy tính lợi nhuận kinh tế?
 •  A: + 200$
 •  B: + 1400$
 •  C: + 1600$
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 5: Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn:
 •  A: Sự ổn định của doanh thu lợi nhuận
 •  B: Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của ngành
 •  C: Doanh lợi vốn và lãi suất của vốn huy động
 •  D: Tất cả các yếu tố trên
Câu 6: Cho hệ số nợ Hv = 0,6; nợ phải trả = 2400. Tính tổng nguồn vốn kinh doanh?
 •  A: 1440
 •  B: 4000
 •  C: 3000
 •  D: 2000
Câu 7: Hệ số vốn chủ là:
 •  A: Nợ phải trả/Nguồn vốn CSH
 •  B: Nguồn vốn CSH/Nợ phải trả
 •  C: Nguồn vốn CSH/tổng vốn
 •  D: Nợ dài hạn/Nguồn vốn CSH
Câu 8: Tính đòn bẩy tài chính DFL nếu biết Q = 1.000, P = 200.000 đồng/sản phẩm; FC = 100.000.000 đồng, lãi vay R = 10.000.000 đồng, AVC = 50.000 đồng/sản phẩm:
 •  A: 1,5
 •  B: 1,2
 •  C: 0,83
 •  D: 2
Câu 9: Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình:
 •  A: Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên nợ không thay đổi
 •  B: Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên vốn chủ không thay đổi
 •  C: Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên tài sản không thay đổi
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 10: Chi phí sử dụng vốn của một công ty được định nghĩa là:
 •  A: Chi phí của các nguồn vốn của công ty
 •  B: Ngân sách vốn
 •  C: Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi
 •  D: Cả a và c đều đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1

Bài Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1- Test cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1 . Bài thi Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 1 online. Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 1- Test co cau von va chi phi su dung von 1 . Bai thi Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 1 online.