Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2- Test quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2

Câu 1: Công ty đóng tàu Bạch Đằng phải dùng thép tấm với nhu cầu 1000 tấm/năm. Chi phí đặt hàng cho mỗi lần 100.000 đồng/đơn hàng. Chi phí dự trữ hàng là 5.000 đồng/tấm (năm). Hãy xác định lượng mua hàng tối ưu mỗi lần đặt hàng?
 •  A: 100 tấm
 •  B: 200 tấm
 •  C: 300 tấm
 •  D: Không kết quả nào đúng
Câu 2: Nếu xét từ góc độ quyền sở hữu thì vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ:
 •  A: Nguồn vốn CSH
 •  B: Các khoản nợ phải trả
 •  C: Cả A & B
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 3: Cho hàng tồn kho = 4000, giá vốn hàng bán = 6000, hãy tính số vòng quay hàng tồn kho?
 •  A: 0,6
 •  B: 1,5
 •  C: 2
 •  D: 3
Câu 4: Có thông tin sau đây trong tháng 1: - Số dư tài khoản phải thu đầu kỳ : 80 triệu $ - Doanh số tháng 1 : 200 triệu $ - Tiền thu được trong tháng 1: 190 triệu $ Tính số dư cuối tháng 1 của các khoản phải thu?
 •  A: 90 triệu $
 •  B: 190 triệu $
 •  C: 70 triệu $
 •  D: 80 triệu $
Câu 5: Đặc điểm của vốn lưu động:
 •  A: Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm
 •  B: Được luân chuyển dần từng phần trong các chu kỳ SX
 •  C: Không câu nào đúng
 •  D: Cả A và B
Câu 6: Cho tổng doanh thu = 2200; doanh thu thuần = 2000; vốn lưu động = 1000, số vòng quay vốn lưu động bằng:
 •  A: 2,2
 •  B: 2
 •  C: 4,2
 •  D: 3
Câu 7: Nếu gọi K là kỳ luân chuyển vốn lưu động, L là số lần luân chuyển thì:
 •  A: L càng lớn càng tốt
 •  B: L càng nhỏ càng tốt
 •  C: K càng lớn càng tốt
 •  D: K càng nhỏ càng tốt
Câu 8: Cho biết giá vốn hàng bán = 2160, số ngày một vòng quay hàng tồn kho = 50 ngày, số ngày trong kỳ = 360 ngày. Hàng tồn kho bằng bao nhiêu?
 •  A: 300
 •  B: 8,33
 •  C: 200
 •  D: 100
Câu 9: Nội dung giá thành toàn bộ của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ bao gồm:
 •  A: Giá thành sản xuất của sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ
 •  B: Chi phí bán hàng
 •  C: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 •  D: Cả A, B, C
Câu 10: Cho hệ số thanh toán nhanh Htt = 3, nợ ngắn hạn = 4000, hàng tồn kho = 500, tính TSLĐ và đầu tư ngắn hạn?
 •  A: 12500
 •  B: 11500
 •  C: 4500
 •  D: 13500

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2

Bài Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2- Test quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 2 online. Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 2- Test quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 2 . Bai thi Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 2 online.