Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2- Test tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2

Câu 1: Nội dung của QTTCDN:
 •  A: Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanh
 •  B: Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp
 •  C: Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp
 •  D: Tất cả các ý trên
Câu 2: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:
 •  A: Được miễn thuế
 •  B: Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý
 •  C: Trách nhiệm vô hạn
 •  D: Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu
Câu 3: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là
 •  A: Doanh số tối đa
 •  B: Tối đa hóa lợi nhuận
 •  C: Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đông
 •  D: Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý
Câu 4: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:
 •  A: Máy móc thiết bị
 •  B: Bất động sản
 •  C: Các loại chứng khoán
 •  D: Thương hiệu
Câu 5: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:
 •  A: Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.
 •  B: Tối đa hóa thị phần của công ty
 •  C: Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.
 •  D: Tối thiểu hóa các khoản nợ của công ty
Câu 6: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?
 •  A: Công ty cổ phần
 •  B: DN tư nhân
 •  C: Cả a & b đều đúng
 •  D: Cả a & b đều sai
Câu 7: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp
 •  A: Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DN
 •  B: Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh
 •  C: Môi trường kinh doanh của DN
 •  D: Tất cả các câu trên
Câu 8: Những không thuận lợi chính trong việc tổ chức một công ty cổ phần là:
 •  A: Trách nhiệm hữu hạn
 •  B: Đời sống là vĩnh viễn
 •  C: Thuế bị đánh trùng hai lần
 •  D: Trách nhiệm vô hạn
Câu 9: Sau đây là những thuận lợi chính trong việc tách bạch giữa quyền quản lý và quyền sở hữu của một công ty cổ phần ngoại trừ:
 •  A: Công ty cổ phần có đời sống vĩnh viễn
 •  B: Các cổ đông có được sự thuận lợi trongviệc chuyển đổi quyền sở hữu nhưng không ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty
 •  C: Công ty có thể thuê những nhà quản lý chuyên nghiệp
 •  D: Phát sinh chi phí đại diện
Câu 10: Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ:
 •  A: Lập các báo cáo tài chính
 •  B: Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư
 •  C: Quản lý tiền mặt
 •  D: Tìm kiếm các nguồn tài trợ -

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2

Bài Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2- Test tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2 . Bài thi Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm tổng quan về tài chính doanh nghiệp 2 online. Trac nghiem tong quan ve tai chinh doanh nghiep 2- Test tong quan ve tai chinh doanh nghiep 2 . Bai thi Trac nghiem tong quan ve tai chinh doanh nghiep 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem tong quan ve tai chinh doanh nghiep 2 online.