Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3- Test quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3

Câu 1: Cho biết LN gộp từ HĐKD = 500, giá vốn hàng bán = 1500, vòng quay các khoản phải thu = 10. Các khoản phải thu bằng bao nhiêu?
 •  A: 100
 •  B: 3,3
 •  C: 200
 •  D: 300
Câu 2: Vốn lưu động được chia thành vốn chủ sở hữu và các khoản nợ:
 •  A: Theo vai trò từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh
 •  B: Theo hình thái biểu hiện
 •  C: Theo quan niệm sở hữu về vốn
 •  D: Theo nguồn hình thành
Câu 3: Cho biết hàng tồn kho = 500, số ngày trong kỳ = 360 ngày, số ngày một vòng quay hàng tồn kho = 25 ngày. Giá vốn hàng bán bằng bao nhiêu?
 •  A: 18
 •  B: 187500
 •  C: 125
 •  D: 7200
Câu 4: Các công ty cần nắm giữ tiền mặt bằng 0 khi:
 •  A: Nhu cầu giao dịch lớn hơn dòng tiền vào
 •  B: Nhu cầu giao dịch nhỏ hơn dòng tiền vào
 •  C: Nhu cầu giao dịch không vừa khớp dòng tiền vào
 •  D: Nhu cầu giao dịch vừa khớp hoàn toàn dòng tiền vào
Câu 5: Cho biết LN gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ = 2000, giá vốn hàng bán = 10000, các khoản phải thu = 600. Tính vòng quay các khoản phải thu?
 •  A: 13
 •  B: 20
 •  C: 30
 •  D: 0,05
Câu 6: Số vòng quay hàng tồn kho phụ thuộc:
 •  A: Giá vốn hàng bán
 •  B: Hàng tồn kho bình quân
 •  C: Doanh thu
 •  D: Cả A & B
Câu 7: Doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu động trong các khâu:
 •  A: Khâu dự trữ
 •  B: Khâu sản xuất
 •  C: Khâu lưu thông
 •  D: Cả 3 khâu trên
Câu 8: Cho doanh thu thuần = 3000, lãi gộp = 1000, hàng tồn kho = 200, số vòng quay hàng tồn kho bằng bao nhiêu?
 •  A: 15
 •  B: 20
 •  C: 10
 •  D: 0,1
Câu 9: Công ty TM có kỳ thu tiền bình quân là 40 ngày. Đầu tư¬ của công ty vào khoản phải thu trung bình là 12 triệu $. Doanh số bán chịu hàng năm của công ty là bao nhiêu? Giả định một năm tính 360 ngày.
 •  A: 40 triệu $
 •  B: 12 triệu $
 •  C: 108 triệu $
 •  D: 144 triệu $
Câu 10: Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì:
 •  A: Kỳ luân chuyển vốn càng dài và vốn lưu động không được sử dụng có hiệu quả
 •  B: Kỳ luân chuyển vốn càng được rút ngắn và chứng tỏ vốn lưu động được sử dụng có hiệu quả
 •  C: Kỳ luân chuyển vốn càng dài và vốn lưu động được sử dụng hiệu quả
 •  D: Cả A & B đều sai

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3

Bài Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3- Test quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 3 online. Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 3- Test quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 3 . Bai thi Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 3 online.