Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1- Test chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1

Câu 1: Cho EBIT = 440; thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp t = 28%; Lãi vay R = 40, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp bằng bao nhiêu?
 •  A: 112
 •  B: 288
 •  C: 480
 •  D: 134,4
Câu 2: Doanh thu bất thường bao gồm những khoản mục nào:
 •  A: Doanh thu thanh lý nhượng bán TSCĐ
 •  B: Giá trị vật tư, tài sản thừa trong sản xuất
 •  C: Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 •  D: Nợ khó đòi đã thu được, các khoản nợ vắng chủ
Câu 3: Một doanh nghiệp có doanh thu thuần trong năm là 200 triệu đồng, giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ là 186 triệu đồng. Tính tỷ suất lợi nhuận giá thành xấp xỉ?
 •  A: 7,0%
 •  B: 7,9%
 •  C: 8,0%
 •  D: 7,62%
Câu 4: Chi phí của doanh nghiệp bao gồm:
 •  A: Chi phí SX của DN
 •  B: Chi phí lưu thông của
 •  C: Chi phí cho các hoạt động khác
 •  D: Cả a ,b ,c.
Câu 5: Cho EBIT = 60, vốn chủ (C) = 300, vốn vay nợ (V) = 100. Tính tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên tổng vốn
 •  A: 10%
 •  B: 15%
 •  C: 20%
 •  D: 6%
Câu 6: Cho biết EBIT = 42, vốn chủ (C) = 120, vốn vay nợ (V) = 300. Tính tỷ suất lợi nhuận tổng vốn:
 •  A: 35%
 •  B: 14%
 •  C: 20%
 •  D: 10%
Câu 7: Tỷ suất sinh lời của tài sản
 •  A: Phản ánh một đồng giá trị tài sản mà DN đó huy động vào SX kinh doanh tạo ra số đồng lợi nhuận trước thuế và lãi vay
 •  B: Là tỷ số giữa lợi nhuận trước thuế và lãi vay trên giá trị TS bình quân
 •  C: Cả a và b đều đúng
Câu 8: Câu nào sau đây là chi phí tài chính cố định?
 •  A: Cổ tức cổ phần thường
 •  B: Cổ tức của cổ phần ưu đãi cổ tức
 •  C: Lãi vay
 •  D: Cả b và c đều đúng
Câu 9: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phụ thuộc vào sản lượng:
 •  A: VC
 •  B: FC
 •  C: MC thay bằng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp những ĐA khác nên dùng cả từ đầy đủ
 •  D: TR
Câu 10: Cho biết EBIT = 200 triệu, Tổng vốn T = 1000 triệu tỷ suất lợi nhuận tổng vốn là:
 •  A: 5%
 •  B: 15%
 •  C: 20%
 •  D: 50%

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1

Bài Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1- Test chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1 . Bài thi Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 1 online. Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 1- Test chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 1 . Bai thi Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 1 online.