Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 3- Test quản trị doanh nghiệp 3

Câu 1: DN là
 •  A: Tế bào của xã hội
 •  B: Tế bào của chính trị
 •  C: Tế bào của kinh tế
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 2: Tìm câu trả lời đúng nhất : Quản trị là một khái niệm được sử dụng ở tất cả các nước
 •  A: Có chế độ chính trị - xã hội khác nhau
 •  B: Có ch ế độ chính trị - xã hội giống nhau
 •  C: Có chế độ chính trị - xã hội đối lập tư
 •  D: Có chế độ chính trị - xã hội dân chủ
Câu 3: Những công việc nào dưới đây nhằm giúp DN thích nghi được với môi trường KD ?
 •  A: Kế hoạch hoá quản trị
 •  B: Kế hoạch hoá chiến lược
 •  C: Kế hoạch hoá DN
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 4: Kiểu cơ cấ u tổ chức quản trị DN nào là khoa học và hiệu quả nhất
 •  A: Cơ cấu tổ chức quản trị không ổn định
 •  B: Cơ cấu tổ chức trực tuyến
 •  C: Cơ cấu tổ chức trực tuyến, chức năng
 •  D: Cơ cấu tổ chức chức năng
Câu 5: Các nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp?
 •  A: Chủng loại, đặc điểm kết cấu và chất lượng sản phẩm
 •  B: Chủng loại, khối lượng và tính chất cơ lý hoá của nguyên vật liệu
 •  C: Máy móc thiết bị công nghệ, trình độ chuyên môn hoá và hợp tác hoá của DN
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng : Cơ cấu sản xuất trong DN bao gồm 4 bộ phận
 •  A: Sản xuất chính, sản xuất phụ, phân xưởng và ngành ( buồng máy)
 •  B: Sản xuất phụ trợ, phục vụ sản xuất, sản xuất phụ và phân xưởng
 •  C: Sản xuất chính, sản xuất phụ, sản xuất phụ trợ va phục vụ sản xuất
 •  D: Phục vụ sản xuất, sản xuất phụ, nơi làm việc và bộ phận sản xuất chính
Câu 7: Tố chất cơ bản cua một Giam Đốc Doanh Nghiệp
 •  A: Có kiến thức, có óc quan sát, có phong cách và sự tự tin
 •  B: Có năng lực quản lý và kinh nghiệm tích luỹ, tạo dựng được một ê kíp giúp việc
 •  C: ó khát vọng làm giàu chính đáng, có ý chí, có nghị lực, tính kiên nhẫn và lòng quyết tâm
 •  D: Cả 3 ý
Câu 8: Trong công ty cổ phần, số cổ đông tối thiểu để thành lập công ty là
 •  A: 3 người
 •  B: 5 người
 •  C: 7 người
 •  D: 11 người
Câu 9: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có các quyền, và nhi ệm vụ sau đây
 •  A: Quyết định phương hướng phát triển công ty, quyết định cơ cấu tổ chức quản lý
 •  B: Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, phương thức huy động vốn phương thức đầu tư và dự án đầu tư
 •  C: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh cua Hội đồng thành viên, ban điều hành trong toàn h ệ thống
 •  D: Cả 3 ý
Câu 10: Mục tiêu của DN bao gồm nhiều loại khác nhau, song suy đến cùng mỗi DN đều ph ải theo đuổi:
 •  A: Bảo đảm hoạt động trong DN diễn ra liên tục, trôi chảy
 •  B: Bảo đảm tính bền vững và phát triển cua DN
 •  C: Hoạt động có hiệu quả để tìm kiếm lợi nhuận
 •  D: Cả 3 ý trên

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 3

Bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 3- Test quản trị doanh nghiệp 3 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 3 online. Trac nghiem quan tri doanh nghiep 3- Test quan tri doanh nghiep 3 . Bai thi Trac nghiem quan tri doanh nghiep 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri doanh nghiep 3 online.