Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 3- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 3

Câu 1: Doanh nghiệp A có FC = 1000, P = 1,5, AVC =1, thì có TRhv:
 •  A: 2000
 •  B: 3000
 •  C: 4000
 •  D: 5000
Câu 2: 375: EBIT = 300, khấu hao = 60, lãi vay = 10, cổ tức =50, tính khả năng thanh toán lãi vay:
 •  A: 40
 •  B: 30
 •  C: 10
 •  D: 50
Câu 3: Cho EBIT = 420, khấu hao = 80, lãi vay = 70, cổ tức = 20, tính khả năng thanh toán lãi vay:
 •  A: .6,0
 •  B: 7,4
 •  C: 1,1
 •  D: 5,1
Câu 4: Công ty giày da Châu Á có chi phí cố định FC = 5.000$; chi phí biến đổi bình quân AVC = 90$/sp; giá bán một đơn vị sản phẩm P = 100$/sp, ở mức sản lượng nào thì công ty này hòa vốn?
 •  A: 500 sản phẩm
 •  B: 400 sản phẩm
 •  C: 450 sản phẩm
 •  D: 490 sản phẩm
Câu 5: _____ cho thấy tài sản và nguồn vốn của công ty như là phần trăm của tổng tài sản
 •  A: Báo cáo thu nhập theo quy mô chung
 •  B: Bảng cân đối kế toán theo quy mô chung
 •  C: Báo cáo dòng tiền
 •  D: Ngân sách vốn
Câu 6: Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán:
 •  A: Khả năng thanh toán lãi vay
 •  B: Kỳ thu tiền bình quân
 •  C: Tỷ số thanh toán nhanh
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 7: Nếu thv = 6 tháng thì:
 •  A: Qhv = 0,5.Qmax
 •  B: Công suất hoà vốn = 50%
 •  C: Cả a & b
 •  D: Qhv = 6Qmax
Câu 8: Chỉ số _______ đo lường tốc độ nhanh nhất có thể chuyển tài sản sang tiền mặt:
 •  A: Thanh toán nhanh
 •  B: Sinh lợi
 •  C: Thanh toán hiện hành
 •  D: Hoạt động
Câu 9: Khi phân tích tín dụng các công ty thư¬ờng xuyên sử dụng thông tin sau đây ngoại trừ:
 •  A: Báo cáo tài chính mà khách hàng cung cấp
 •  B: Lịch sử tình hình thanh toán các công ty khác cung cấp
 •  C: Lịch sử tình hình thanh toán các ngân hàng cấp
 •  D: Tất cả các nguồn thông tin trên
Câu 10: Cho EBIT = 4000, lãi vay R = 800, vốn vay = 2000, hãy tính hệ số thanh toán lãi vay?
 •  A: 3,3
 •  B: 7,5
 •  C: 5,0
 •  D: 2,5

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 3

Bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 3- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 3 . Bài thi Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 3 miễn phí. Làm bài test Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 3 online. Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 3- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 3 . Bai thi Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 3 mien phi. Lam bai test Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 3 online.