Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 6- Test môn quản trị kinh doanh quốc tế 6

Câu 1: Loại rủi ro chính trị nào dưới đây thể hiện rủi ro chuyển đổi
 •  A: Quốc hữu hóa
 •  B: Mua lại tài sản của công ty nước ngoài
 •  C: Giới hạn việc chuyển lợi nhuận về nước
 •  D: Phá giá tiền tệ của nước chủ nhà
Câu 2: Sự khác biệt giữa các lý thuyết cổ điển về mậu dịch quốc tế và lý thuyết hiện đại của Michael Porter chính là
 •  A: Lý thuyết cổ điển nhấn mạnh đến cả yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình sẽ tạo nên lợi thế ạnh tranh
 •  B: Lý thuyết hiện đại đề cập đến cả yếu tố hữu hình và vô hình sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh
 •  C: Lý thuyết cổ điển ra đời vào thế kỷ thứ 18 và 19
 •  D: Lý thuyết cổ điển nhấn mạnh đến nguồn lực tạo ra lợi thế còn dựa vào kỹ năng lao động
Câu 3: Lý thuyết về đời sống sản phẩm quốc tế của Vernon lý giải các vấn đề sau đây, ngoại trừ
 •  A: Hoạt động mậu dịch trong nội bộ ngành
 •  B: Hoạt động đầu tư trực tiếp từ quốc gia phát minh ra sản phẩm mới đến quốc gia đang phát triển
 •  C: Lý do đầu tư trực tiếp nhằm cắt giảm chi phí khi sản phẩm đến giai đoạn bảo hòa
 •  D: Dòng đầu tư trực tiếp sang các nước đang phát triển bắt đầu khi sản phẩm đi vào giai đoạn phát triển
Câu 4: Viện trợ phát triển chính thức (ODA) đi vào một quốc gia sẽ được hạch toán vào tài khoản nào dưới đây
 •  A: Cán cân tài khoản vảng lai
 •  B: Cán cân tài khoản vốn
 •  C: Tài khoản dự trử ròng của quốc gia
 •  D: Tài khoản tài chính
Câu 5: Tiền lãi khi trả các khoản nợ vay được hạch toán vào tài khoản
 •  A: Cán cân mậu dịch về dịch vụ
 •  B: Thu nhập từ các yếu tố sản xuất
 •  C: Các khoản chuyển giao
 •  D: Tài khoản tài chính
Câu 6: Lý thuyết về sự không hoàn hảo của thị trường (Krugman) và lý thuyết O-L-I (Dunning) có điểm giống nhau:
 •  A: Công nhận thị trường không có sự hoàn hảo
 •  B: Việc đi ra thị trường quốc tế bằng đầu tư trực tiếp sẽ khai thác được hiệu ứng kinh nghiệm
 •  C: Lợi thế riêng có (sở hữu) của một công ty
 •  D: Lợi thế về việc phân bố địa lý
Câu 7: Các yếu tố nào trong điều kiện về nhu cầu quyết định việc hình thành lợi thế cạnh tranh quốc tế của một ngành, ngoại trừ
 •  A: Sự khác biệt về nhu cầu của người tiêu dùng
 •  B: Sự tương đồng về nhu cầu giữa các quốc gia
 •  C: Tỷ trọng nhu cầu nội địa cao so với tổng nhu cầu trên thế giới
 •  D: Khả năng tiên đoán trước nhu cầu
Câu 8: Với mục tiêu tiếp cận thị trường trong đầu tư trực tiếp, yếu tố nào sau đây sẽ quan trọng nhất khi chọn quốc gia để đầu tư
 •  A: Chi phí của các yếu tố đầu vào rẽ
 •  B: Sức mua và dung lượng của thị trường
 •  C: Sự ổn định về các chính sách tài chính
 •  D: Sự ổn định về chính sách tiền tệ e. lợi thế của việc phân bố địa lý
Câu 9: Sự khác biệt về văn hóa có thể dẩn đến các vấn đề sau đây, ngoại trừ:
 •  A: Làm gia tăng chi phí khi đều chỉnh sản phẩm
 •  B: Có thể gây ra xung đột về văn hóa
 •  C: Tiêu chuẩn hóa được sản phẩm
 •  D: Cần thay đổi chương trình marketing
Câu 10: Các tổ chức nào sau đây không thể hiện một khu vực kinh tế hợp nhất (Regional economic integration)
 •  A: AFTA
 •  B: NAFTA
 •  C: EU
 •  D: APEC

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 6

Bài Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 6- Test môn quản trị kinh doanh quốc tế 6 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 6 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị kinh doanh quốc tế 6 online. Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 6- Test mon quan tri kinh doanh quoc te 6 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 6 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri kinh doanh quoc te 6 online.