Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 4- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 4

Câu 1: Một công ty có hệ số thanh toán lãi vay là 5 lần, lãi vay phải trả là 60.000.000đ. Hỏi lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng bao nhiêu?
 •  A: 410 trđ
 •  B: 300 trđ
 •  C: 82 trđ
 •  D: 120 trđ
Câu 2: Một nhà máy sản xuất 500 xe ô tô với chi phí khả biến cho 1 chiếc xe là 150 triệu. Giá bán hiện hành là 200 triệu/1 xe. Biết tổng chi phí cố định là 25 tỷ. Sản lượng hoà vốn của doanh nghiệp là:
 •  A: 450 xe
 •  B: 500 xe.
 •  C: 550 xe
 •  D: 600 xe
Câu 3: Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ trong khoảng thời gian ngắn là:
 •  A: Hệ số thanh toán nợ tổng quát
 •  B: Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn
 •  C: Hệ số thanh toán nợ dài hạn
 •  D: Hệ số thanh toán lãi vay
Câu 4: Công ty Hương Lý có tổng chi phí cố định FC = 1000 tr.đ, chi phí khấu hao TSCĐ là Mkh = 200 tr.đ, giá bán hàng hoá P = 8 tr.đ/sp, chi phí biến đổi bình quân là 4 tr.đ, lãi vay R = 40 tr.đ. Hãy tính điểm hoà vốn tiền mặt của công ty Hương Lý (Qhvtm)?
 •  A: Qhvtm = 200 tr.đ
 •  B: Qhvtm = 190 tr.đ
 •  C: Qhvtm = 310 tr.đ
 •  D: Qhvtm = 210 tr.đ
Câu 5: Công ty TNHH Trung Thành có tổng chi phí cố định FC = 3000 tr.đ. chi phí khấu hao TSCĐ là Mkh = 500 tr.đ, , lãi vay R = 10 tr.đ, giá bán hàng hoá P = 7 tr.đ/sp, chi phí biến đổi bình quân là 2 tr.đ. Hãy tính điểm hoà vốn tiền mặt của công ty Hương Lý (Qhvtm)?
 •  A: Qhvtm = 498 tr.đ
 •  B: Qhvtm = 702 tr.đ
 •  C: Qhvtm = 400 tr.đ
 •  D: Qhvtm = 500 tr.đ
Câu 6: Tại điểm hòa vốn kinh doanh __________ bằng không
 •  A: Thu nhập ròng
 •  B: Chi phí hoạt động biến đổi
 •  C: EBIT
 •  D: Chi phí hoạt động cố định
Câu 7: Các khoản nợ phải trả bao gồm:
 •  A: Các khoản vay
 •  B: Các khoản phải thanh toán cho cán bộ CNV, phải chi ngân sách, phải trả nhà cung cấp và các khoản phải nộp khác
 •  C: Tất cả đều đúng
Câu 8: ____ đánh giá tốt nhất về tính thanh khoản của công ty.
 •  A: Ngân sách tiền mặt
 •  B: Chỉ số thanh toán nhanh
 •  C: Chỉ số thanh toán hiện hành
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 9: Cho LN trước thuế = 600, vốn vay = 400, lãi suất vay = 10%/tổng vốn vay, hãy tính EBIT?
 •  A: 460
 •  B: 640
 •  C: 1.000
 •  D: 200
Câu 10: Một doanh nghiệp chuyên sản xuất bàn ghế .Theo công suất thiết kế mỗi năm có thể sản xuất được 2500 bộ bàn ghế với chi phí khả biến cho mỗi bộ là 100.000đ.Giá bán hiện hành là 150.000đ. Biết tổng chi phí cố định là 1.200.000.000đ. Hỏi người quản lý phải huy động tối thiểu bao nhiêu công suất để không bị lỗ?
 •  A: 97%
 •  B: 94%
 •  C: 96%
 •  D: Không câu nào đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 4

Bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 4- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 4 . Bài thi Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 4 miễn phí. Làm bài test Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 4 online. Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 4- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 4 . Bai thi Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 4 mien phi. Lam bai test Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 4 online.