Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3- Test chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3

Câu 1: Doanh nghiệp có số doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong năm là 500.000.000đ, lợi nhuận thu được 50.000.000đ .Tỷ suất lợi nhuận doanh thu là:
 •  A: 15%
 •  B: 5%
 •  C: 10%
 •  D: 20%
Câu 2: Khoản mục nào được xếp vào thu nhập khác của doanh nghiệp:
 •  A: Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản
 •  B: Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng
 •  C: Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ
 •  D: Tất cả các khoản mục trên
Câu 3: Chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ thuộc:
 •  A: Thu nhập khác của doanh nghiệp
 •  B: Doanh thu hoạt động tài chính
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai
Câu 4: Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định thuộc:
 •  A: Chi phí tài chính
 •  B: Chi phí bán hàng
 •  C: Chi phí quản lý doanh nghiệp
 •  D: Chi phí khác
Câu 5: Khoản mục nào được xếp vào doanh thu hoạt động tài chính:
 •  A: Cổ tức và lợi nhuận được chia
 •  B: Lãi tiền gửi ngân hàng
 •  C: Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 6: Khoản mục nào sau đây thuộc chi phí khác của doanh nghiệp
 •  A: Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định
 •  B: Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế
 •  C: Chi phí góp vốn liên doanh liên kết
 •  D: Chỉ a và b đúng 158
Câu 7: EBIT là :
 •  A: Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận trước khi nộp thuế và trả lãi vay
 •  B: Chỉ tiêu phản ánh doanh thu trước khi nộp thuế đã trả lãi vay
 •  C: Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận sau khi nộp thuế và trả lãi vay
 •  D: Chỉ tiêu phản ánh tổng tài sản sau khi trừ đi nợ phải trả
Câu 8: Chỉ tiêu nào sau đây là bé nhất:
 •  A: Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh
 •  B: Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp
 •  C: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
 •  D: Các chỉ tiêu trên là tương đương nhau
Câu 9: Công ty cổ phần Mê Kông có doanh thu trong năm là 300 triệu đông, giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ là 288 triệu đồng. Hãy tính tỷ suất lợi nhuận giá thành (TL,Z) của công ty CP Mê Kông?
 •  A: TL,Z = 96%
 •  B: TL,Z = 4,16%
 •  C: TL,Z = 41%
 •  D: TL,Z = 30%
Câu 10: Cho Doanh thu thuần = 10.000, giá vốn hàng bán = 8.000, lợi nhuận trước thuế bằng 1.600, lãi vay R = 200, EBIT bằng bao nhiêu? (nên chữa lại vài con số trong ĐA hoặc đề để đánh lừa)
 •  A: 2.200
 •  B: 3.000
 •  C: 1.800
 •  D: 1.000

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3

Bài Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3- Test chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3 . Bài thi Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp 3 online. Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 3- Test chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 3 . Bai thi Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem chi phi doanh thu va loi nhuan cua doanh nghiep 3 online.