Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1- Test quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1

Câu 1: Bộ phận quan trọng cấu thành vốn bằng tiền của DN
 •  A: Tiền mặt tại quỹ và tiền gửi ngân hàng
 •  B: Trái phiếu, cổ phiếu
 •  C: Các khoản nợ ngắn hạn
 •  D: Tất cả đều sai
Câu 2: Cho biết tổng doanh thu = 2000, doanh thu thuần = 1500, vốn lưu động = 100. Vòng quay vốn lưu động bằng bao nhiêu?
 •  A: 5
 •  B: 15
 •  C: 20
 •  D: 35
Câu 3: Theo thống kê số tiền xuất quỹ bình quân mỗi ngày trong năm của công ty Hitech là 12.000.000 đồng, số ngày dự trữ tồn quỹ dự tính là 6 ngày. Hãy tính số tiền tồn quỹ tối thiểu phải có của Công ty Hitech?
 •  A: 2 triệu đồng
 •  B: 20 triệu đồng
 •  C: 12 triệu đồng
 •  D: 72 triệu đồng
Câu 4: Công ty điện lạnh APEC bán hàng theo chính sách tín dụng “2/10/net 30”. Chi phí tín dụng của công ty bằng bao nhiêu? (Giả sử 1 năm có 360 ngày)
 •  A: 50%
 •  B: 20%
 •  C: 36,7%
 •  D: 10%
Câu 5: Công ty An Tín có kỳ thu tiền bình quân là 20 ngày. Hãy tính vòng quay các khoản phải thu, giả định 1 năm có 360 ngày?
 •  A: 18 vòng
 •  B: 0,05 vòng
 •  C: 20 vòng
 •  D: 16 vòng
Câu 6: Công ty Thịnh Hưng có doanh thu thuần DTT = 350 tr.đ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ LNBH &DV = 100 tr.đ, hàng tồn kho bình quân là 50 tr.đ, lãi vay là 10 tr.đ. Hãy tính số vòng quay hàng tồn kho?
 •  A: 3 vòng
 •  B: 4,16 vòng
 •  C: 5 vòng
 •  D: 6 vòng
Câu 7: Công ty Dream có Doanh thu thuần (DTT) = 500 tr.đ, số dư bình quân các khoản phải thu KPT = 200 tr.đ, lãi vay R = 10 tr.đ. Hãy tính vòng quay các khoản phải thu?
 •  A: 2 vòng
 •  B: 2,5 vòng
 •  C: 2,63 vòng
 •  D: 50 vòng
Câu 8: Công ty Thảo Phương bán hàng theo chính sách tín dụng “ 4/20 net 50”. Chi phí tín dụng thương mại của công ty bằng bao nhiêu? (chữa lại đáp án thành 10%, …,50% )
 •  A: 0,1%
 •  B: 0,7%
 •  C: 0,8%
 •  D: 50%
Câu 9: Câu nào sau đây không phải là tài sản lưu động?
 •  A: Các khoản phải thu
 •  B: Hàng tồn kho
 •  C: Tiền lương
 •  D: Tất cả các câu trên đều là tài sản lưu động
Câu 10: Cho biết tổng doanh thu = 3000, doanh thu thuần = 2000, vốn lưu động = 100. Vòng quay vốn lưu động bằng bao nhiêu?
 •  A: 30
 •  B: 20
 •  C: 50
 •  D: 10

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1

Bài Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1- Test quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị vốn lưu động của Doanh nghiệp 1 online. Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 1- Test quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 1 . Bai thi Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri von luu dong cua Doanh nghiep 1 online.