Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 1- Test môn quản trị tài chính 1

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:
 •  A: Các nhà quản lý của chính công ty
 •  B: Hội đồng quản trị
 •  C: Các cổ đông
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 2: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là
 •  A: Công ty tư nhân
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: Công ty nhỏ
 •  D: Người nhận thầu độc lập
Câu 3: Trách nhiệm hữu hạn là đặc điểm quan trọng của
 •  A: Công ty tư nhân
 •  B: Công ty hợp danh
 •  C: Công ty cổ phần
 •  D: Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 4: Một nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị tài chính là
 •  A: Huy động vốn
 •  B: Chuẩn bị các báo cáo tài chính
 •  C: Tạo giá trị cho doanh nghiệp
 •  D: Quyết định chính sách cổ tức
Câu 5: Các giám đốc vốn thường phụ trách công việc sau đây của một công ty cổ phần ngoại trừ
 •  A: Lập các báo cáo tài chính
 •  B: Thiết lập các mối quan hệ với các nhà đầu tư
 •  C: Quản lý tiền mặt
 •  D: Tìm kiếm các nguồn tài trợ
Câu 6: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì
 •  A: Được miễn thuế
 •  B: Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý
 •  C: Trách nhiệm vô hạn
 •  D: Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu
Câu 7: Những không thuận lợi chính trong việc tổ chức một công ty cổ phần là
 •  A: Trách nhiệm hữu hạn
 •  B: Đời sống là vĩnh viễn
 •  C: Thuế bị đánh trùng hai lần
 •  D: Trách nhiệm vô hạn
Câu 8: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là
 •  A: Doanh số tối đa
 •  B: Tối đa hoá lợi nhuận
 •  C: Tối đa hoá giá trị công ty cho các cổ đông
 •  D: Tối đa hoá thu nhập cho các nhà quản lý
Câu 9: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần
 •  A: Tối đa hoá giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty
 •  B: Tối đa hoá thị phần của công ty
 •  C: Tối đa hoá lợi nhuận hiện tại của công ty
 •  D: Tối thiểu hoá các khoản nợ của công ty
Câu 10: __________ cung cấp tóm tắt vị thế tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định
 •  A: Bảng cân đối kế toán
 •  B: Bảng thuyết minh báo cáo tài chính
 •  C: Báo cáo dòng tiền
 •  D: Báo cáo thu nhập

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 1

Bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 1 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 1- Test môn quản trị tài chính 1 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 1 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 1 online. Trac nghiem mon quan tri tai chinh 1- Test mon quan tri tai chinh 1 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri tai chinh 1 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri tai chinh 1 online.