Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 3- Test môn quản trị tài chính 3

Câu 1: __________ đưa ra nhân tố thời gian vào phân tích các chỉ số tài chính
 •  A: Chỉ số khả năng thanh toán lãi vay
 •  B: ROA
 •  C: P/E
 •  D: Phân tích xu hướng
Câu 2: __________ cho thấy mức độ một công ty sử dụng tài sản của mình như thế nào
 •  A: Chỉ số thanh toán
 •  B: Chỉ số hoạt động
 •  C: Chỉ số sinh lợi
 •  D: Chỉ số đòn bẩy
Câu 3: ROA sẽ thay đổi khi yếu tố nào sau đây thay đổi
 •  A: EAT, tổng tài sản, dòng tiền
 •  B: EAT, tổng tài sản, doanh thu
 •  C: EAT, doanh thu và dòng tiền
 •  D: Doanh thu, dòng tiền và tổng tài sản
Câu 4: Nếu tỷ số nợ là 0,5, tỷ số nợ trên vốn cổ phần là
 •  A: 0,5
 •  B: 1,0
 •  C: 1,5
 •  D: 2,0
Câu 5: EBIT 100; khấu hao 40; lãi vay 20; cổ tức 10; tính khả năng thanh toán lãi vay?
 •  A: 5,0
 •  B: 7,0
 •  C: 4,7
 •  D: 14,0
Câu 6: Doanh thu 2000; giá vốn hàng bán 1500; tổng tài sản 1600; hàng tồn kho 100; tính hiệu suất sử dụng tổng tài sản?
 •  A: 1,25
 •  B: 0,9375
 •  C: 1,33
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 7: Công ty giày VDEC hiện có tài sản lưu động 15 triệu $, hàng tồn kho 12 triệu $, nợ ngắn hạn 6 triệu $. Chi phí hàng bán 60 triệu $. Tỷ lệ thanh toán hiện hành là
 •  A: 2,5
 •  B: 3,0
 •  C: 0,25
 •  D: 0,5
Câu 8: Công ty VDEC có EBIT là 500.000$, lãi vay 150.000$, thanh toán cổ tức 75.000$, thanh toán tiền thuê tài sản (thuê tài chính) 200.000$. Công ty không trả vốn cho cổ đông trong 5 năm ngoái và cũng không có cổ đông ưu đãi. Tính chỉ số thanh toán chi phí tài chính cố định?
 •  A: 1,65
 •  B: 2,00
 •  C: 3,33
 •  D: 1,79
Câu 9: Mô hình Dupont của phân tích tài chính đánh giá tỷ suất sinh lợi dưới những thuật ngữ sau đây, ngoại trừ
 •  A: Hiệu suất sử dụng tổng tài sản
 •  B: Đòn bẩy tài chính
 •  C: Lợi nhuận giữ lại
 •  D: Lãi gộp
Câu 10: Sự khác biệt giữa giá trị theo sổ sách kế toán và giá trị thị trường của các tài sản trong điều kiện lạm phát cao đã làm giảm độ chính xác của các chỉ số tài chính
 •  A: Đúng
 •  B: Sai

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 3

Bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 3- Test môn quản trị tài chính 3 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 3 online. Trac nghiem mon quan tri tai chinh 3- Test mon quan tri tai chinh 3 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri tai chinh 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri tai chinh 3 online.