Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 3- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 3

Câu 1: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Giá thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp hòa vốn:
 •  A: P=202,55
 •  B: P=300
 •  C: P=265,67
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 2: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Nếu giá thị trường Pe bằng 500 thì sản lượng tối ưu để lợi nhuận cực đại là:
 •  A: Q=4,14
 •  B: Q=20,15
 •  C: Q=10,15
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 3: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn có hàm chi phí sau: TC=10Q3-4Q2+20Q+500 (Q:đvq; TC:đvt; P:đvt/đvq) Doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng bị hòa vốn, khi ấy sản lượng hòa vốn bằng:
 •  A: Q=20,50
 •  B: Q=15,25
 •  C: Q=2,99
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 4: Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 5.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq) Sản lượng lớn nhất mà doanh nghiệp không bị lỗ l
 •  A: Q=999,9
 •  B: Q=2.500,5
 •  C: Cả ba câu đều sai
 •  D: Q=1.500,5
Câu 5: Doanh nghiệp có các hàm số sau: P= 5.000-2Q; TC=3Q2+500 (P:đvt/đvq; Q:đvq) Để tối đa hóa doanh thu thì doanh nghiệp sẽ bán hàng hóa P, sản lượng Q, doanh thu TR lả:
 •  A: P=4.000; Q=5.000; TR=20.000.000
 •  B: P=6.000; Q=3.000; TR=18.000.000
 •  C: P=2.500; Q=1.250; TR=3.125.000
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 6: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Doanh thu TR bằng:
 •  A: Cả ba câu đều sai
 •  B: 5.000
 •  C: 3.000
 •  D: 2.000
Câu 7: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Vậy lợi nhuận của doanh nghiệp này bằng:
 •  A: Không thể tính được
 •  B: 200
 •  C: 1.200
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 8: Doanh nghiệp A có số liệu sau: FC=1000, P=20, AVC=12, doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và thu được thăng dư sản xuất PS= 1.200 (đơn vị tính là đvt). Tổng chi phí TC bằng:
 •  A: 2.500
 •  B: 2.800
 •  C: 3.000
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 9: Doanh nghiệp A sản xuất 97 sản phẩm có tổng phí TC=100 đơn vị tiền. Chi phí biên của sản phẩm thứ 98, 99,100 lần lượt là 5, 10, 15. Vậy chi phí trung bình của 100 sản phẩm là:
 •  A: 13
 •  B: 30
 •  C: 130
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 10: Hữu dụng biên MU có qui luật dương và giảm dần khi sản lượng tăng thì:
 •  A: Đường tổng hữu dụng sẽ dốc lên và đi qua gốc tọa độ
 •  B: Cả ba câu đều sai
 •  C: Tổng hữu dụng sẽ tăng chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần
 •  D: Tổng hữu dụng sẽ tăng nhanh dần, chậm dần, đạt cực đại rồi giảm dần

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 3

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 3- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 3 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 3 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 3- Test ve kinh te vi mo va vi mo 3 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 3 online.