Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 9- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 9

Câu 1: Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm số cầu thị trường có dạng:P = - Q + 2400.Ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận có hệ số co giãn của cầu theo giá là -3, chi phí biên là 10.Vậy giá bán ở mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận:
 •  A: 10
 •  B: 15
 •  C: 20
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 2: Một doanh nghiệp độc quyền hoàn toàn có hàm chi phí: TC = Q 2 - 5Q +100, hàm số cầu thị trường có dạng:P = - 2Q + 55. Ở mức sản lượng 13,75 sp thì doanh nghiệp :
 •  A: Tối đa hóa sản lượng mà không bị lỗ.
 •  B: Tối đa hóa doanh thu.
 •  C: Tối đa hóa lợi mhuận
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 3: Đường cung của ngành cạnh tranh hoàn toàn trong dài hạn co giãn nhiều hơn trong ngắn hạn là do:
 •  A: Sự gia nhập và rời khỏi ngành của các xí nghiệp.
 •  B: Các xí nghiệp trong ngành tăng giảm sản lượng bằng cách thay đổi số lượng các yếu tố sản xuất sử dụng
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai
Câu 4: Trong dài hạn của thị trường cạnh tranh hoàn toàn, khi các xí nghiệp gia nhập hoặc rời bỏ ngành sẽ dẫn đến tác động
 •  A: Gía cả sản phẩm trên thị trường thay đổi
 •  B: Chi phí sản xuất của xí nghiệp sẽ thay đổi
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Cả a và b đều sai
Câu 5: Năng suất trung bình của 2 người lao động là 20, năng suất biên của người lao động thứ 3 là 17, vậy năng suất trung bình của 3 người lao động là:
 •  A: 12,33
 •  B: 18,5
 •  C: 19
 •  D: 14
Câu 6: Hàm tỗng chi phí sản xuất của một doanh nghiệp như sau: TC = Q 2 + 40 Q + 10.000, chi phí trung bình ở mức sản lượng 1000 sp là:
 •  A: 1050
 •  B: 2040
 •  C: 1.040
 •  D: Các câu trên đều sai
Câu 7: Sản lượng tối ưu của 1 quy mô sản xuất có hiệu quả là sản lượng có:
 •  A: AFC nin
 •  B: AVC min
 •  C: MC min
 •  D: Các câu trên sai
Câu 8: Trong thị trường độc quyền hoàn toàn, chính phủ đánh thuế không theo sản lượng sẽ ảnh hưởng:
 •  A: Sản lượng giảm
 •  B: Cả ba câu đều sai
 •  C: Giá tăng
 •  D: Thuế người tiêu dùng và người sản xuất cùng gánh
Câu 9: Hàm cung cầu trước khi có thuế là Qd1= 6000-2P; Qs1=3P-500; (P: đơn vị tiền/đơn vị lượng; Q: đơn vị lượng). Chính phủ đánh thuế 50 đơn vị tiền/ đơn vị lượng vào hàng hóa này Giá cân bằng Pe2 sau khi có thuế là:
 •  A: 1.250
 •  B: 1.330
 •  C: 1.500
 •  D: Cả ba câu đều sai
Câu 10: Trên hệ trục 2 chiều thông thường, số lượng mặt hàng X biểu diễn ở trục hoành, số lượng mặt hàng Y biểu diễn ở trục tung. Khi thu nhập thay đổi, các yếu tố khác không đổi, đường thu nhập-tiêu dùng là một đường dốc lên, ta có thể kết luận gì về hai hàng hoá này đối với người tiêu dùng:
 •  A: X là hàng hoá thông thường, Y là hàng hoá cấp thấp
 •  B: X và Y đều là hàng hoá thông thường.
 •  C: X và Y đều là hàng hoá cấp thấp.
 •  D: X là hàng hoá cấp thấp, Y là hàng hoá thông thường.

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 9

Bài Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 9 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 9- Test về kinh tế vĩ mô và vi mô 9 . Bài thi Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 9 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm về kinh tế vĩ mô và vi mô 9 online. Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 9- Test ve kinh te vi mo va vi mo 9 . Bai thi Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 9 mien phi. Lam bai test Trac nghiem ve kinh te vi mo va vi mo 9 online.