Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 2- Test môn quản trị tài chính 2

Câu 1: Báo cáo dòng tiền tóm lược dòng tiền nào sau đây ngoại trừ
 •  A: Dòng tiền dự án
 •  B: Dòng tiền tài chính
 •  C: Dòng tiền hoạt động
 •  D: Dòng tiền đầu tư
Câu 2: Trong những tài sản sau đây, tài sản nào có tính thanh khoản cao nhất
 •  A: Đất đai và thiết bị
 •  B: Hàng tồn kho
 •  C: Thương hiệu
 •  D: Các khoản phải thu
Câu 3: Tài sản cố định vô hình bao gồm
 •  A: Nhà cửa
 •  B: Máy móc
 •  C: Thương hiệu
 •  D: Thiết bị
Câu 4: Vốn luân chuyển (NWC) được xác định như là
 •  A: Tổng tài sản tổng nợ
 •  B: Tài sản lưu động nợ ngắn hạn
 •  C: Tài sản lưu động nợ ngắn hạn
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 5: Câu nào sau đây là một ví dụ của tỷ số thanh toán
 •  A: Khả năng thanh toán lãi vay
 •  B: Tỷ số thanh toán nhanh
 •  C: Kỳ thu tiền bình quân
 •  D: Cả 3 câu trên đều đúng
Câu 6: Chỉ số __________ đo lường tốc độ có thể chuyển tài sản sang tiền mặt
 •  A: Thanh toán nhanh
 •  B: Thanh toán hiện hành
 •  C: Sinh lợi
 •  D: Hoạt động
Câu 7: Chỉ tiêu nào sau đây là bé nhất
 •  A: Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh
 •  B: Lãi ròng
 •  C: Lãi gộp
 •  D: Các chỉ tiêu trên là tương đương nhau
Câu 8: Trong báo cáo thu nhập theo quy mô chung, mỗi một khoản được diễn đạt như là phần trăm của
 •  A: Doanh thu
 •  B: Tổng tài sản
 •  C: Lãi ròng
 •  D: EBIT
Câu 9: Khi lợi nhuận và doanh thu của một công ty tăng lên thì __________ giảm
 •  A: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
 •  B: Lãi gộp
 •  C: Tỷ số P/E
 •  D: Tỷ số lợi nhuận trên vốn cổ phần
Câu 10: Chỉ số tài chính chỉ có ý nghĩa khi được so sánh với một vài tiêu chuẩn, đó là
 •  A: Chỉ số trung bình ngành
 •  B: Chỉ số của công ty cạnh tranh
 •  C: Mục tiêu quản lý của doanh nghiệp
 •  D: Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 2

Bài Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 2 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 2- Test môn quản trị tài chính 2 . Bài thi Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 2 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm môn quản trị tài chính 2 online. Trac nghiem mon quan tri tai chinh 2- Test mon quan tri tai chinh 2 . Bai thi Trac nghiem mon quan tri tai chinh 2 mien phi. Lam bai test Trac nghiem mon quan tri tai chinh 2 online.