Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 6- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 6

Câu 1: Cho tổng tài sản T = 5000; nợ ngắn hạn và nợ dài hạn V = 2000, hệ số thanh toán tổng quát bằng bao nhiêu?
 •  A: 0,4
 •  B: 1,2
 •  C: 2,5
 •  D: 0,7
Câu 2: Để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp ta có thể dùng:
 •  A: Báo cáo kết quả kinh doanh
 •  B: Bảng cân đối kế toán
 •  C: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 •  D: . Cả 3
Câu 3: Hệ số thanh toán lãi vay phụ thuộc :
 •  A: EBIT
 •  B: Lãi vay phải trả
 •  C: Cả a và b
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 4: Một công ty có hệ số thanh toán lãi vay là 5 lần, lãi vay phải trả là 82 trđ. Hỏi lợi nhuận trước thuế và lãi vay bằng bao nhiêu?
 •  A: 410 trđ
 •  B: 300 trđ
 •  C: 82 trđ
 •  D: 100 trđ
Câu 5: Doanh nghiệp A có: FC = 1000, P = 1,5, AVC = 1, thì có Qhv :
 •  A: 1000
 •  B: 2000
 •  C: 500
 •  D: 5000
Câu 6: : Xác định khả năng một khách hàng không trả đư¬ợc nợ là một phần trong quá trình ________
 •  A: Phân tích tín dụng
 •  B: Phân tích khách hàng
 •  C: Kinh doanh
 •  D: Quản trị tín dụng
Câu 7: Hệ số thanh toán nợ dài hạn căn cứ vào :
 •  A: Giá trị còn lại của TSCĐ được hình thành bằng nợ vay dài hạn
 •  B: Nợ dài hạn
 •  C: Nợ ngắn hạn
 •  D: Cả a & b
Câu 8: Bảng cân đối kế toán là:
 •  A: BCTC tổng hợp phản ánh 1 cách tổng quát TS hiện có và nguồn vốn của DN tại một thời điểm
 •  B: BCTC tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động KD
 •  C: Cả a và b đều đúng
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 9: Với Thv = 6 tháng xác định Qhv, Qmax :
 •  A: Qhv = 1000 , Qmax = 800
 •  B: Qhv = 1000 , Qmax = 2000
 •  C: Qhv = 1000, Qmax = 4000
 •  D: Qhv = 1000, Qmax = 5000
Câu 10: Một trái phiếu chính phủ có mệnh giá là 1.000 triệu và lãi suất (lãi gộp) là 8%/năm, lãi dồn gốc. Khoản thanh toán tiền lãi hàng năm là bao nhiêu?
 •  A: 80 triệu
 •  B: 40 triệu
 •  C: 100 triệu
 •  D: 0 triệu

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 6

Bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 6 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 6- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 6 . Bài thi Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 6 miễn phí. Làm bài test Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 6 online. Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 6- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 6 . Bai thi Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 6 mien phi. Lam bai test Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 6 online.