Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3- Test cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3

Câu 1: Nếu tỷ số nợ là 0,2; tỷ số nợ trên vốn cổ phần là:
 •  A: 0,2
 •  B: 0,8
 •  C: 0,25
 •  D: Không câu nào đúng.
Câu 2: DFL của một công ty được tính bằng phần trăm thay đổi trong _____khi _____ thay đổi:
 •  A: EBIT; EPS
 •  B: Doanh số, EBIT
 •  C: EPS; EBIT
 •  D: EBIT, doanh số
Câu 3: Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định:
 •  A: Mức độ rủi ro kinh doanh của công ty
 •  B: Chỉ số khả năng thanh toán
 •  C: Độ lớn đòn bẩy tài chính
 •  D: Kết hợp đồng thời cả 3 chỉ số trên
Câu 4: Doanh nghiệp nên tăng % vốn vay trong tổng vốn khi:
 •  A: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn lớn hơn lãi suất vay
 •  B: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn nhỏ hơn lãi suất vay
 •  C: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn bằng lãi suất vay
 •  D: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) lớn hơn thuế thu nhập doanh nghiệp
Câu 5: Một công ty có hệ số nợ 0,4, vốn chủ bằng 60 vốn vay nợ bằng?
 •  A: 100
 •  B: 60
 •  C: 40
 •  D: Tất cả các câu trên đều sai
Câu 6: Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh nghiệp khi:
 •  A: Sản lượng vượt quá sản lượng hoà vốn
 •  B: Định phí bằng biến phí
 •  C: Cả 2 ý trên đều đúng
Câu 7: Cho bảng số liệu sau: Kết cấu các nguồn vốn % Chi phí sử dụng vốn Vốn vay Vốn tự có Vốn vay (sau thuế) Vốn tự có 0,4 0,6 10% 8% Hãy tính chi phí sử dụng vốn bình quân.
 •  A: 8,8%
 •  B: 9,2%
 •  C: 9,0%
 •  D: 7%
Câu 8: Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh
 •  A: Khi LNTT và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH thay đổi bao nhiêu %
 •  B: Khi doanh thu thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %
 •  C: Khi doanh thu hay số lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì LNTT và lãi vay sẽ thay đổi bao nhiêu %
 •  D: Khi doanh thu thay đổi 1% thì tài sản thay đổi bao nhiêu %
Câu 9: Trong các nguồn vốn sau, nguồn vốn nào không phải là nguồn vốn chủ ?
 •  A: Nhận góp vốn liên doanh
 •  B: Phát hành cổ phiếu
 •  C: Lợi nhuận giữ lại
 •  D: Phát hành trái phiếu
Câu 10: Để xác định được độ lớn đòn bẩy tài chính cần biết:
 •  A: Sản lượng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm
 •  B: Chi phí cố định, biến phí bình quân 1 đơn vị sản phẩm, lãi vay
 •  C: Cả a & b
 •  D: Chi phí biến đổi, lãi vay

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3

Bài Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3- Test cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3 . Bài thi Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm cơ cấu vốn và chi phí sử dụng vốn 3 online. Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 3- Test co cau von va chi phi su dung von 3 . Bai thi Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 3 mien phi. Lam bai test Trac nghiem co cau von va chi phi su dung von 3 online.