Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 4- Test quản trị doanh nghiệp 4

Câu 1: Hội đồng thành viên của công ty TNHH có thể là tổ chức, cá nhân, có số lượng tối đa không vượt quá A
 •  A: 2
 •  B: 11
 •  C: 21
 •  D: 50
Câu 2: Trong các loại hình DN sau, loại hình nào được phát hành cổ phiếu ra thị trường?
 •  A: Công ty TNHH
 •  B: DN Nhà Nước
 •  C: Công ty cổ phần
 •  D: Công ty tư nhân
Câu 3: Công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây?
 •  A: Cổ phần ưu đãi biểu quyết
 •  B: Cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại
 •  C: Cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 4: Phương pháp tiếp cận QTDN là Theo:
 •  A: Quá trình xác định hệ thống mục tiêu phát triển và hoạ t động sản xuất kinh doanh
 •  B: Quá trình tổ chức hệ thống quản trị kinh doanh để đạt được mục tiêu
 •  C: Quá trình điều khiển, vận hành và điều chỉnh hệ thống đó nhằm hướng đích hệ thống đó đạt được hệ thống mục tiêu
 •  D: Cả 3 ý
Câu 5: Theo Henry Fayol, ông chia quá trình quản trị của DN thành 5 chức năng. Cách chia nào đúng nhất?
 •  A: Hoach định, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra
 •  B: Dự kiến, tổ chức, phối hợp, chỉ huy và kiểm tra
 •  C: Chỉ huy, kiểm tra, phối hợp, hoạch định và tổ chức
 •  D: Tổ chức, phối hợp, kiểm tra, chỉ huy và hoạch định
Câu 6: Đặc điểm lao động chủ yếu của giám đốc DN là
 •  A: Lao động trí óc
 •  B: Lao động quản lý kinh doanh
 •  C: Lao động của nhà sư phạm
 •  D: Lao động của nhà hoạt động xã hội
Câu 7: Chọn câu trả lời đúng : Các cấp sản xuất trong DN bao gồm
 •  A: Phân xưởng, ngành ( buồng máy) và nơi làm việc
 •  B: Bộ phận sản xuất phụ trợ, nơi làm việc và phân xưởng
 •  C: Phân xưỏng, ngành ( buồng máy ) và nơ i làm việc
 •  D: Bộ phận sản xuất chính, ngành (buồng máy) và nơi làm việc
Câu 8: Lãnh đạo thành công là việc tác động đến người khác để họ thực hiện các hoạt động nhằm đạt kết quả như mong muốn cho dù là người nhận tác động
 •  A: Mong muốn hay không mong muốn
 •  B: Chấp nhận hay không chấp nhận
 •  C: Tâm phục khẩu phục
 •  D: Cả 3 ý trên
Câu 9: Nhân tố nào sau đây quyết định nhất đến hiệu quả đổi mới công nghệ của DN
 •  A: Năng lực công nghệ của DN
 •  B: Khả năng tài chính
 •  C: Tư tưởng của người lãnh đạo
 •  D: Trình độ tổ chức quản lý và trình độ của công nhân
Câu 10: Các cấp quản trị trong doanh nghiệp bao gồm
 •  A: Cấp cao
 •  B: Cấp trung gian ( cấp thừa hành)
 •  C: Cấp cơ sở ( cấp thực hiện )
 •  D: Cả 3 ý trên

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 4

Bài Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 4 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 4- Test quản trị doanh nghiệp 4 . Bài thi Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 4 miễn phí. Làm bài test Trắc nghiệm quản trị doanh nghiệp 4 online. Trac nghiem quan tri doanh nghiep 4- Test quan tri doanh nghiep 4 . Bai thi Trac nghiem quan tri doanh nghiep 4 mien phi. Lam bai test Trac nghiem quan tri doanh nghiep 4 online.