Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 5- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 5

Câu 1: Công ty Thuận Yến có tổng chi phí cố định FC = 2000 tr.đ. chi phí khấu hao TSCĐ là Mkh = 400 tr.đ, , lãi vay R = 20 tr.đ, giá bán hàng hoá P = 10 tr.đ/sp, chi phí biến đổi bình quân là 8 tr.đ. Hãy tính điểm hoà vốn tiền mặt của công ty Hương Lý (Qhvtm)?
 •  A: Qhvtm = 750 tr.đ
 •  B: Qhvtm = 1250 tr.đ
 •  C: Qhvtm = 800 tr.đ
 •  D: Qhvtm = 600 tr.đ
Câu 2: Ứng dụng của phân tích hoà vốn:
 •  A: Đánh giá rủi ro của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư
 •  B: Lựa chọn phương án sản xuất
 •  C: Quyết định chiến lược về cung ứng sản phẩm lâu dài
 •  D: Cả a, b, c đều đúng
Câu 3: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tóm lược dòng tiền nào sau đây ngoại trừ:
 •  A: Dòng tiền hoạt động
 •  B: Dòng tiền dự án
 •  C: Dòng tiền tài chính
 •  D: Dòng tiền đầu tư
Câu 4: Qhv=2000 , Qmax =6000, thời gian hoàn vốn là:
 •  A: 6 tháng
 •  B: 1 năm
 •  C: 4 tháng
 •  D: 2 năm
Câu 5: Cho EBIT = 500, khấu hao = 50, lãi vay = 50, cổ tức = 20, tính khả năng thanh toán lãi vay?
 •  A: 10
 •  B: 8,6
 •  C: 11,4
 •  D: 12
Câu 6: Trong một kế hoạch tài chính điển hình bao gồm:
 •  A: Tóm lược tài trợ, Chi tiêu vốn dự kiến
 •  B: Bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập
 •  C: Bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhậpMô tả chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu tài chính của công ty
 •  D: Tất cả đều đúng
Câu 7: Rủi ro trong kinh doanh phụ thuộc vào:
 •  A: Khả năng thay đổi của cầu
 •  B: Khả năng biến thiên của giá
 •  C: Khả năng biến thiên của giá các yếu tố đầu vào
 •  D: Tất cả các yếu tố trên
Câu 8: Nếu _______ tăng thì điểm hòa vốn giảm.
 •  A: Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm
 •  B: Tổng chi phí cố định
 •  C: Giá bán đơn vị sản phẩm
 •  D: Không câu nào đúng
Câu 9: Cho hệ số thanh toán nhanh Htt = 3, TSLĐ và đầu tư ngắn hạn = 12.500, hàng tồn kho = 500, hãy tính nợ ngắn hạn?
 •  A: 3.000
 •  B: 4.000
 •  C: 5.000
 •  D: 6.000
Câu 10: Hệ số thanh toán tổng quát là mối quan hệ giữa:
 •  A: Tổng tài sản với tổng nợ.
 •  B: Tổng tài sản lưu động với tổng nợ ngắn hạn
 •  C: Tổng tài sản với tổng nợ dài hạn
 •  D: Không câu nào đúng

Trắc nghiệm Quản trị kinh doanh khác

Các loại trắc nghiệm khác

Ghi chú về bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 5

Bài Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 5 đã được kiểm duyệt trên websites vieclam.tv. Nếu thông tin không chính xác, bạn có thể liên hệ thông báo cho chúng tôi.
Từ khóa tìm kiếm
Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 5- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 5 . Bài thi Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 5 miễn phí. Làm bài test Kế hoạch hóa và dự đoán nhu cầu tài chính doanh nghiệp 5 online. Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 5- Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 5 . Bai thi Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 5 mien phi. Lam bai test Ke hoach hoa va du doan nhu cau tai chinh doanh nghiep 5 online.